character

與死共舞的靈翼(Orgy of the Dead) B.B.(Black Badge)

 • 幻影獵手
 • 鬼怪舞曲
 • 致命幽靈
 • 幽魂急襲
 • 死亡程序

超速演算的魔術師(Magician's Operation)西隆

 • 詭計傳送
 • 戰術爬蟲
 • 軌域射擊
 • 反射格線
 • 稜鏡射擊
 • 電競雷射
 • 魔術師閘門

空虛擺盪的小丑(Swing Pend Arlequin)雷克薩斯

 • 鐘擺負荷
 • 彈跳誘餌
 • 反轉拱弧
 • 迅疾墜落
 • 壁面攀行
 • 側向拱弧
 • 反射強襲
 • 衛星鐘擺

鐵拳番長(Bancho Faust) 神雄武

 • 少得意忘形!!
 • 給我潰散吧!!
 • 接下試試啊!!
 • 給我飛出去!
 • 別想要逃走!
 • 不下來一決勝負嗎!
 • 可不會讓你溜走!!
 • 鬥毆領域展開

BACK to TOP